Andrus Kallastu

IDEE AK 020

 

Muuta väljatöötamisel olev seadusandlik tekst täielikult läbipaistvaks

 

Eestis toimub rahva osalemine seaduste ja muude avalikku tähendust omavate dokumentide väljatöötamises eelnõude avaliku konsulteerimise vormis lehe http://www.osale.ee kaudu. Tänapäeva Eesti kodanikuühiskonna suurenenud teadlikkuse taustal ei saa seda võimalust pidada enam piisavaks.

 

Minu ettepaneku sisu on astuda senisest konsulteerimise praktikast samm kaugemale ning avada kõigile Eesti Vabariigi kodanikele võimalus 
1. otseselt osaleda seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse või muu avaliku tähendusega dokumendi (arengukava vms) teksti väljatöötamises, mis tähendab võimalust teha otse teksti endasse selle väljatöötamise faasis parandusi ja täiendusi; 
2. kommenteerida ja hinnata teksti ennast ning selle väljatöötamise protsessi tekstiga lahutamatult seotud arutelulehel; 
3. näha kõiki teksti loomise hetkest peale tehtud parandusi, täiendusi ja hinnanguid ning nende autoreid.

 

Teksti väljatöötamiseks määraks seadusandliku initsiatiivi õigust omav isik või kogu (president, riigikogu, valitsus, ministeerium, kohalik omavalitsus, seaduses ettenähtud suurusega kodanike rühm või muu isik või kogu) administraatori, kelle ülesanne on muuhulgas 
1. aktiivselt vedada teksti nii sisulise kui ka vormilise väljatöötamise protsessi, täiendades viivitamatult teksti uute osadega vastavalt sellele, kuidas on teksti kohta teinud otsuseid komisjonid ja muud poliitikute ja/või ametnike ja/või spetsialistide kogud; 
2. korraldada võimalikult kõigi huvirühmade väljaselgitamist ja nende arvamuste kaardistamist alternatiividena; 
3. vastutada teksti kavandi kallal toime pandud ilmsete vandalismiaktide kohese likvideerimise eest; 
4. valvata eraelulise teabe ning riigi- ja ärisaladuse kaitsmist teksti väljatöötamise käigus; 
5. vahendada infot teksti väljatöötamise protsessi kohta meediale, et ükski võimalik huvirühm ei jääks teksti väljatöötamisest kõrvale; 
6. jälgida teksti koostamise protsessi püsimist ajakavas ning õigeaegset üleandmist riigikogule.

 

Kodanike otsene kaasamine seadusandlike tekstide väljatöötamisse suurendaks riigivõimu legitiimsust ning lähendaks üksikisikuid riigile.

 

Kuna täielikku läbipaistvust ükski Eesti Vabariigi seadus ei keela, on võimalik, et selle põhimõtte rakendamiseks seadusandlike tekstide väljatöötamisel pole vaja teha suuri muudatusi juba kehtivates seadustes või riigivalitsemise põhimõtetes. Ka tehniliselt oleks vaja vaid täiendada ja ajakohastada juba olemasolevat kodanikualgatuse portaali http://www.osale.ee

 

Avaldatud:

Rahvakogu koduleht http://www.rahvakogu.ee/ideas/318-muuta-valjatootamisel-olev-seadusandlik-tekst-taielikult-labipaistvaks