Andrus Kallastu

IDEE AK 021

 

Täiendada Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103

 

Täna kehtiva Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103 kohaselt on seaduste algatamise õigus: 
1) Riigikogu liikmel; 
2) Riigikogu fraktsioonil; 
3) Riigikogu komisjonil; 
4) Vabariigi Valitsusel; 
5) Vabariigi Presidendil põhiseaduse muutmiseks.

 

Minu ettepanek on täiendada Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 103 järgnevalt: 
(1) Vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel Eesti Vabariigi kodanikel, kuid mitte vähem kui ühel tuhandel hääleõiguslikul Eesti Vabariigi kodanikul on õigus teha Presidendile, Riigikogule või Vabariigi Valitsusele õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. 
(2) Algatus esitatakse Presidendile, Riigikogule või Vabariigi Valitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri. Kui algatatud küsimus kuulub Riigikogu pädevusse, esitab President või Vabariigi Valitsus selle ühe kuu jooksul Riigikogule lahendamiseks koos omapoolse seisukohaga. 
(3) Algatuse esitajate esindajal on õigus osaleda algatuse arutelus Riigikogus või Vabariigi Valitsuses.

Võrdle: Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, paragrahv 32 https://www.riigiteataja.ee/akt/128122012005

link: www.riigiteataja.ee/akt/128122012005

 

Avaldatud:
Rahvakogu kodulehel http://www.rahvakogu.ee/ideas/1170-taiendada-eesti-vabariigi-pohiseaduse-paragrahvi-103