ajapunkt
 
 

1. Tõlkevasted: -> ajapunkt
2. Definitsioon:
3. Ajaloolis-etümoloogilisi tõlgendusi:
1991 Castrén: Nn. Time point - põhimõte (ajapunkti põhimõte) jagab aja taktide kaupa 12-ühikulisteks tervikuteks, omamoodi ajaoktaviteks, milles igale ühikule või ajapunktile (suhtelisele asukohale ajaoktavi sees) vastab üks heliklass (Castrén 1991:53).